BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Paket Ve Koli Kargoların Toplanması, Sınıflandırılması, Taşınması Ve Dağıtımı Faaliyetlerinde Bilgi Güvenliği ve Gizliliği kapsamında;

 • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemlerimizin tüm faaliyetlerimizin ilgili standartlara uygun yürütülmesini garanti altına alır.
 • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ve Gizlilik ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği ve gizililik gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve gizlilik seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan Quickshipper Yönetimi olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmak,
 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için, sistemi oluşturmak, uygulamak ve yürütmek için; performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmek, faaliyetlerin uygulanabilirlik şartlarını sağlayarak gerçekleşmelerini sağlamak,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek ve sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmek,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin, yasal ve tüzel bağlamlarının, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini tespit etmek, dengeli biçimde karşılamak, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemek, mükemmellik yaklaşımını benimsemek ve benimsetmektir.
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz. Genel Müdür

ÇEVRE POLİTİKASI

QS Mikro Dağıtım A.Ş. çalışmalarında yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir. Sürdürülebilir bir hizmet ve yaşam için çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile tüm paydaşlarımızla iletişim ve iş birliğini benimseriz. Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
 • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile daima daha iyisini hedefleriz.
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
 • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
 • Ulaşılabilir en iyi hizmet tekniklerini uygulamaya çalışırız.
 • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
 • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz. Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız. Çevresel etkilerimizi belirleriz. Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız. Kaynak kullanımını yönetiriz. Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz. Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.

KALİTE POLİTİKASI

QS Mikro Dağıtım A.Ş. çalışmalarında yenilikçi ve sürdürülebilir kalite yaklaşımını benimsemiştir. Sürdürülebilir bir hizmet ve yaşam için kalite, çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile tüm paydaşlarımızla iletişim ve iş birliğini benimseriz. Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KALİTE POLİTİKAMIZ QS Mikro Dağıtım A.Ş. vizyonu doğrultusunda,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Her departmanın politika ve stratejileri işletmenin politika ve stratejisine uyumlu olarak geliştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • İlk seferinde ve hatasız hizmet verilmesi, tedarikçilerimize ve müşterilerimize zamanında teslimat yapılması,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
 • Teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
KALİTE POLİTİKASI GEREKLİLİKLERİ

Çevre Yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.
Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
Çevresel etkilerimizi belirleriz.
Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
Kaynak kullanımını yönetiriz.

Anında Teklif Al Anında Teklif Al